RODO-Travel

 1. Informacje ogůlne
  Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonujĻcego pod adresem url: busdoanglii.com.pl
  Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Ćwider Travel Rafa≥ Nowaczewski Leopoldůw 9, 22-554 Trzeszczany
  Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: rafi_nowy@tlen.pl
  Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
  Serwis wykorzystuje dane osobowe w nastÍpujĻcych celach:
  Obs≥uga zapytaŮ przez formularz
  Realizacja zamůwionych us≥ug
  Prezentacja oferty lub informacji
  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o uŅytkownikach i ich zachowaniu w nastÍpujĻcy sposůb:
  Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, ktůre zostajĻ wprowadzone do systemůw Operatora.
  Poprzez zapisywanie w urzĻdzeniach koŮcowych plikůw cookie (tzw. ĄciasteczkaĒ).
 2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
  Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych sĻ chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). DziÍki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostajĻ zaszyfrowane w komputerze uŅytkownika i mogĻ byś odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 3. Hosting
  Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: inna firma
 4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
  W niektůrych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywaś Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeúli bÍdzie to niezbÍdne do wykonania zawartej z TobĻ umowy lub do zrealizowania obowiĻzkůw ciĻŅĻcych na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorcůw:
  upowaŅnieni pracownicy i wspů≥pracownicy, ktůrzy korzystajĻ z danych w celu realizacji celu dzia≥ania strony
  Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie d≥uŅej, niŅ jest to konieczne do wykonania zwiĻzanych z nimi czynnoúci okreúlonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowoúci). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie bÍdĻ przetwarzane d≥uŅej niŅ przez 3 lata.
  Przys≥uguje Ci prawo ŅĻdania od Administratora:
  dostÍpu do danych osobowych Ciebie dotyczĻcych,
  ich sprostowania,
  usuniÍcia,
  ograniczenia przetwarzania,
  oraz przenoszenia danych.
  Przys≥uguje Ci prawo do z≥oŅenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesůw realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie bÍdzie mog≥o byś wykonane w przypadku istnienia waŅnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzÍdnych wobec Ciebie interesůw, praw i wolnoúci, w szczegůlnoúci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeŮ.
  Na dzia≥ania Administratora przys≥uguje skarga do Prezesa UrzÍdu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbÍdne do obs≥ugi Serwisu.
  W stosunku do Ciebie mogĻ byś podejmowane czynnoúci polegajĻce na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu úwiadczenia us≥ug w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpoúredniego.
  Dane osobowe nie sĻ przekazywane od krajůw trzecich w rozumieniu przepisůw o ochronie danych osobowych. Oznacza to, Ņe nie przesy≥amy ich poza teren Unii Europejskiej.
 5. Informacje w formularzach
  Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez uŅytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostanĻ one podane.
  Serwis moŅe zapisaś informacje o parametrach po≥Ļczenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  Serwis, w niektůrych wypadkach, moŅe zapisaś informacjÍ u≥atwiajĻcĻ powiĻzanie danych w formularzu z adresem e-mail uŅytkownika wype≥niajĻcego formularz. W takim wypadku adres e-mail uŅytkownika pojawia siÍ wewnĻtrz adresu url strony zawierajĻcej formularz.
  Dane podane w formularzu sĻ przetwarzane w celu wynikajĻcym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obs≥ugi zg≥oszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji us≥ug itp. KaŅdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposůb informuje, do czego on s≥uŅy.
 6. Logi Administratora
  Informacje zachowaniu uŅytkownikůw w serwisie mogĻ podlegaś logowaniu. Dane te sĻ wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 7. Istotne techniki marketingowe
  Operator stosuje analizÍ statystycznĻ ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibĻ w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej us≥ugi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Us≥uga bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urzĻdzeniu koŮcowym uŅytkownika. W zakresie informacji o preferencjach uŅytkownika gromadzonych przez sieś reklamowĻ Google uŅytkownik moŅe przeglĻdaś i edytowaś informacje wynikajĻce z plikůw cookies przy pomocy narzÍdzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalajĻce na dopasowanie przekazůw reklamowych do zachowania uŅytkownika na stronie, co moŅe dawaś z≥udzenie, Ņe dane osobowe uŅytkownika sĻ wykorzystywane do jego úledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania Ņadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich dzia≥aŮ jest w≥Ļczona obs≥uga plikůw cookie.
  Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, Ņe serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibĻ w USA) wie, Ņe dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec ktůrych sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie Ņadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Us≥uga bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urzĻdzeniu koŮcowym uŅytkownika.
  Operator stosuje rozwiĻzanie badajĻce zachowanie uŅytkownikůw poprzez tworzenie map ciep≥a oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje sĻ anonimizowane zanim zostanĻ przes≥ane do operatora us≥ugi tak, Ņe nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczĻ. W szczegůlnoúci nagrywaniu nie podlegajĻ wpisywane has≥a oraz inne dane osobowe.
  Operator stosuje rozwiĻzanie automatyzujĻce dzia≥anie Serwisu w odniesieniu do uŅytkownikůw, np. mogĻce przes≥aś maila do uŅytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyrazi≥ on zgodÍ na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
  Operator moŅe stosowaś profilowanie w rozumieniu przepisůw o ochronie danych osobowych
 8. Informacja o plikach cookies
  Serwis korzysta z plikůw cookies.
  Pliki cookies (tzw. ĄciasteczkaĒ) stanowiĻ dane informatyczne, w szczegůlnoúci pliki tekstowe, ktůre przechowywane sĻ w urzĻdzeniu koŮcowym UŅytkownika Serwisu i przeznaczone sĻ do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierajĻ nazwÍ strony internetowej, z ktůrej pochodzĻ, czas przechowywania ich na urzĻdzeniu koŮcowym oraz unikalny numer.
  Podmiotem zamieszczajĻcym na urzĻdzeniu koŮcowym UŅytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskujĻcym do nich dostÍp jest operator Serwisu.
  Pliki cookies wykorzystywane sĻ w nastÍpujĻcych celach:
  utrzymanie sesji uŅytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dziÍki ktůrej uŅytkownik nie musi na kaŅdej podstronie Serwisu ponownie wpisywaś loginu i has≥a;
  realizacji celůw okreúlonych powyŅej w czÍúci „Istotne techniki marketingowe”;
  W ramach Serwisu stosowane sĻ dwa zasadnicze rodzaje plikůw cookies: ĄsesyjneĒ (session cookies) oraz Ąsta≥eĒ (persistent cookies). Cookies ĄsesyjneĒ sĻ plikami tymczasowymi, ktůre przechowywane sĻ w urzĻdzeniu koŮcowym UŅytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy≥Ļczenia oprogramowania (przeglĻdarki internetowej). ĄSta≥eĒ pliki cookies przechowywane sĻ w urzĻdzeniu koŮcowym UŅytkownika przez czas okreúlony w parametrach plikůw cookies lub do czasu ich usuniÍcia przez UŅytkownika.
  Oprogramowanie do przeglĻdania stron internetowych (przeglĻdarka internetowa) zazwyczaj domyúlnie dopuszcza przechowywanie plikůw cookies w urzĻdzeniu koŮcowym UŅytkownika. UŅytkownicy Serwisu mogĻ dokonaś zmiany ustawieŮ w tym zakresie. PrzeglĻdarka internetowa umoŅliwia usuniÍcie plikůw cookies. MoŅliwe jest takŅe automatyczne blokowanie plikůw cookies Szczegů≥owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglĻdarki internetowej.
  Ograniczenia stosowania plikůw cookies mogĻ wp≥ynĻś na niektůre funkcjonalnoúci dostÍpne na stronach internetowych Serwisu.
  Pliki cookies zamieszczane w urzĻdzeniu koŮcowym UŅytkownika Serwisu wykorzystywane mogĻ byś růwnieŅ przez wspů≥pracujĻce z operatorem Serwisu podmioty, w szczegůlnoúci dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibĻ w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibĻ w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibĻ w USA).
 9. ZarzĻdzanie plikami cookies Ė jak w praktyce wyraŅaś i cofaś zgodÍ?
  Jeúli uŅytkownik nie chce otrzymywaś plikůw cookies, moŅe zmieniś ustawienia przeglĻdarki. Zastrzegamy, Ņe wy≥Ļczenie obs≥ugi plikůw cookies niezbÍdnych dla procesůw uwierzytelniania, bezpieczeŮstwa, utrzymania preferencji uŅytkownika moŅe utrudniś, a w skrajnych przypadkach moŅe uniemoŅliwiś korzystanie ze stron www
  W celu zarzĻdzania ustawienia cookies wybierz z listy poniŅej przeglĻdarkÍ internetowĻ, ktůrej uŅywasz i postÍpuj zgodnie z instrukcjami:
  Edge